دریافت فایل های ارتباط با صنعت 

دریافت فایل قالب فایل عنوان فایل ردیف
  Pdf آیین نامه دوره کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی 1
  Pdf فرم درخواست دوره کارآموزی(مقطع کاردانی و کارشناسی) 2
  Pdf فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی(مقطع کاردانی و کارشناسی) 3
  Pdf فرم گزارش پیشرفت دوره کارآموزی(مقطع کاردانی و کارشناسی) 4
  Pdf فرم پایان دوره کارآموزی(مقطع کاردانی و کارشناسی) 5
Word قالب گزارش پایانی دوره کارآموزی(مقطع کاردانی و کارشناسی) 6
  Word فرم کارورزی رشته روانشناسی 7