پرسنل حوزه 

 

نام و نام خانوادگی

 

عاطفه حسنی کمساری

 

سمت

کارشناس شهریه دانشجوئی

میزان تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

 مدیریت

شماره تماس

07644422720 داخلی710

آدرس ایمیل

 sanahasani1390@gmail.com