کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی استاد بزرگ نژاد روز پنجشنبه مورخ 23 اذرماه 96 از ساعت 8 الی 16 در ساختمان جاده جهان برگزار می گردد. 

 کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی استاد بزرگ نژاد روز پنجشنبه مورخ 23 اذرماه 96 از ساعت 8 الی 16 در ساختمان جاده جهان برگزار می گردد.