مسئول شهریه و صندوق رفاه 

 
 


نام و نام خانوادگی

نسیم براتی

سمت

مسئول شهریه و صندوق رفاه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابداری

شماره تماس

07644422720 داخلی 720

آدرس ایمیل

 nasimbarati89@yahoo.com