تقدیر از همکاران 

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و حجم بالای کار در واحد ، معاونت دانشجوئی و فرهنگی با حاضر شدن در محل کار همکاران، با اهدای گل از آنان تقدیر نمودند.