قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان عدم مراجعه

لیست رشته و کد رشته های کارشناسی ارشد واحد

عناوین و کد رشته های دکتری تخصصی واحد بین الملل کیش در سال 97

لیست دانشجویان ممتاز

ارتباط مستقیم با مسئولین

طنین آوای دلنشین قرآن بر پهنه آب‌های نیلگون خلیج فارس

گفتگوی سرپرست واحد بین المللی کیش با روزنامه فرهیختگان