آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی 

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی 

فصل اول

شرایط ورود به دانشگاه

ماده 1 : شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی نا پیوسته به شرح زیر است:

1-1 ) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات مربوطه.

1-2 )نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی  برای افراد مذکور.

1-3 )پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذی ربط.

1-4)داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تاُیید وزارت آموزش و پرورش برای دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته یا برابر آن  از آموزش های حوزوی(مطابق مصویات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر  مو سسات آموزش عالی مورد تأیید دانشگاه  آزاد اسلامی،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره های کارشناسی نا پیوسته.

دارندگان مدرک فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی کارشناسی نا پیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در  مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان  اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد.

 

 

فصل دوم

 

ثبت نام

ماده 2:   پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعيین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به واحد های دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمایند.در غیر این صورت در شمول متأخرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3:   در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1- در مواردی ک تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون،تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی(پیوسته و نا پیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان)یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه:

الف- متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب- هنگام ثبت نام مدرک پایه نداشته باشد.

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر این صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تأخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ه- هزینه تأخیر را برابر دستور العمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد(قابل پرداخت در کلیه شعب کشور)واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا به صورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال نمایند.

تبصره 3:در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه ، یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4:واحد های دانشگاهی موظفند لیست اسامی متأخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آن را همراه با رسید بانکی مربوط،به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

   تبصره 5:دانشجوی متأخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزش همان سال خواهد بود.

تبصره 6:شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی نا پیوسته که با استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاس های مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشد.

 

 

 

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4:   دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند: لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است.در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

تبصره-دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت،لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5:   تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام .قت است.مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده باشد.

 

 

 منع تحصیلی همزمان

ماده 6:   دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزشی تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت،در صورت تخلف،از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره- دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/19 سازمان مرکزی از این قائده مستثنی هستند.

 

 

 

فصل سوم

 

نظام آموزشی

 

 

ماده 7:   آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.

ماده 8:   در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

 

تعریف واحد درسی

ماده 9:   یک واحد درسی نظری ،مقداری درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات  صحرایی 64 ساعت می باشد.

تبصره- اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوی و آیین نامه های مرب.ط خواهد بود.

 

سال تحصیلی

ماده 10:   هر سال تحصیلی مرکب ار دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده 11:   یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته(16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

 

 

 

فصل چهارم

 

نظام درسی

 

 

ماده 12:   هر درس ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای هر نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ماده 13:   دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13: دروس عمومی، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13: دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.

3-13: دروس اصلی، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.

4-13: دروس تخصصی،به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14:   هر درس از نظر ارتباط  با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

1-14: درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14: درس وابسته:درسی است که انتخاب آن بادرس یا دروس دیگری ملازمه دارد.دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

3-14: درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد.

4-14 : دروس همنیاز:دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15:   درس از جنبه انتخاب،به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

1-15: درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15: درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16:   درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری،عملی و نظری - عملی تقسیم می شود.

1-16: درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه، کنفرانس،سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16: درس عملی حاوی مجموعه مهات هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین،عملیات کارگاهی آزمایشگاهی،بیمارستانی و صحرایی است.

3-16:درس نظری-عملی مجموع دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماً تدریس می شود.

ماره 17:   در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.

 

 

 

فصل پنجم

 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

 

ماده 18:   تعداد واحد های درسی لازم  برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعیین می گردد.

تبصره- در مورد برنامه های آموزشی که تا کنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است،برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه،ملاک عمل خواهد بود.

ماده 19:   تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 1-در نیمسال هایی که دانشجو  به دلیل رعایت پیشنیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید.نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.

تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد،حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی،نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4- چنانچه در ترم آخر تحصیلی،دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را(حداکثر به تعداد 4 واحد)در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 5-دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده  و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام  آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.

 

درس معرفی به استاد

ماده 20:   چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف(بلا اثر)می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره 1-چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجدداً به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.

تبصره 2- در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده 20 آیین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر این صورت می توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده کرد یا با در خواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود.

تبصره 3-شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

تبصره 4-پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در نظر گرفتن یک ساعت طرح سوال برای هر درس،یک ساعت حضور در جلسه امتحان و نیم ساعت به ازای تصحیح اوراق امتحانی هر درس دانشجو،بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس محاسبه می گردد.

ماده 21:   قبل از 15 شهریور ماه هر سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری به عمل آید.

ماده 22:   انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد.لکن چنانچه به دلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات ، از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی به عمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط خارجی،انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.

 

 

انتخاب واحد همزمان درس پیشنیاز و وابسته

ماده 23:   در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاس های درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سر انجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب و بگذراند.چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید نمره درس یا دروس پیشنیاز و همچنین درس یا دروس وایسته(اعم از قبولی یا ردی)حذف می گردد.

تبصره 1- نیمسال آخر سال تحصیلی از این قائده مستثنی است.

تبصره 2- نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رأی کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.

 

 

دروس وصایای حضرت امام(ره) و آشنایی با قرآن کریم

ماده 24:   انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است.و در سقف مجاز واحد های درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده 25:   چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تأخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال،نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید اما اگر این امر به علت شرایط ویژه (انتقال یا میهمان) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ی ذی ربط می توان مورد را موجه تلقی کرد.

ماده 26:   در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مریوط می باشد.

 

واحد های درسی دوره تابستان

ماده 27:حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان  فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.)به استثنای بخشنامه تابستان 94 جهت کارذانی و کارشناسی 10 واحد(تبصره:دانشجویان کاردانی و کارشناسی  که معدل 17 به بالا و یا فارغ التحصیل می گردند تا سقف 12 واحد)

تبصره 1- چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر 6 واحد درسی (حتی اگر 2 واحد آن کار آموزی باشد و در بین آنها پیشنیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظری هم داشته باشد می تواند 6 واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده 20 و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.

تبصره 2-دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدأ دوره تابستانی خود را در واحد دانشگاهی دیگری که پذیرای او خواهد بود بگذراند .

تبصره 3- شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصراً به واحد مقصد پرداخت می نماید.

 

 

حداکثر مدت مجاز تحصیل

ماده 28:   حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو ی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  3 سال،کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 8/5 سال است.

تبصره 1- دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش دانشگاهی باشند،به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

تبصره 2-در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوطه(در واحد های کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی) حداکثر  مدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی . کارشناسی ناپیوسته  را یک نیمسال و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را در دو نیمسال افزایش دهد.(دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد).

ماده 29:   دروس پیش دانشگاهی: آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رسته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از 33/3 درصد باشد موظف اند حسب نیاز رشته حداکثر 2 درس عمومی و 2درس دیگر(که از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده) به عنوان درس "پیشنیاز دانشگاهی" علاوه  بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1- تعیین ریز مواد درسی دروس پیشنیاز دانشگاهی(که منابع آنها کتاب های دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسال های اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو می باشد.

تبصره 2- تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیشنیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین می گردد.

تبصره3- مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و درصد نمره خام آن دروس را در اختیار واحد های دانشگاهی ذی ربط قرار دهد.

تبصره4- دروس پیشنیاز دانشگاهی،دروس دبیرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد.

تبصره 5- نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو،محاسبه می شود.

 

 

 

 

فصل ششم

 

حضور و غیاب دانشجو

 

 

ماده 30 :   حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی،نظری-عملی و کار آموزی و کارورزی و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

ماده 31:   غیبت غیر موجه: دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32:   غیبت موجه : دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود..

تبصره 1- در صورت استفاده از ماده 31و32 رعایت حداقل واحد(حسب نظام آموزشی )در نیمسال لازم نیست.اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو  محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

تبصره 2- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده 31 و ماده 32 موجب باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.

تبصره 3- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند،دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود..

ماده 33:    غیبت تا حد مجاز(اعم از موجه و غیر موجه)دانشجو را ار انجام تکالیف درسی،آزمایشگاهی و عملیات مریوط معاف نمی کند.

ماده 34:   میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.