رشته های تحصیلی واحد دانشگاهی 

جهت ثبت نام مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) به سایت ذیل مراجعه فرمایید:

https://azmoon.iau.ac.ir

تمامی رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد این دانشگاه با کنکور می باشد.