Sunday 31 May 2020

يكشنبه 11 خرداد ماه 1399 11:58:06

 

نسخه آزمایشی

English Page

 

  اطلاعیه پذیرش دانشجو و مدارک ثبت نام

  سامانه امور پایان نامه

  ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه

  تابلو اعلانات کلاس ها

  نقشه جغرافیایی دانشگاه

Islamic Azad University, Kish International Branch

 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

فصل اول

کلیات

ماده 1: تعریف

دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی میگردد.

تبصره :

در این آیین نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز ، که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری ( تحصیلات تکمیلی ) فعالیت دارند ، « موسسه » گفته می شود.

منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ، در سطح گروه یا دانشکده تشکیل می شود.

ماده 2 : هدف

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است ، که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش و خدمات پیدا می کنند.

فصل دوم

شرایط ورود

ماده 3 :

شرایط ورود به شرح زیر است:

1-3 : داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-3 : داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ).

3-3 : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی

4-3 : موفقیت در آزمون ورودی دروه

تبصره :

مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است.

فصل سوم

واحدهای درس

ماده 4 :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته 32 واحد است.

تبصره 1 :

چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحد های درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است ، آن دروس را براساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراند.

تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است.

تبصره 2 :

در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، برعهده کمیته تحصیلات تکمیلی موسسه ذی ربط است.

تبصره 3 :

به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی ، به طول مدت تحصیل دانشجو ، افزوده می شود.

ماده 5 :

تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته ها6 واحد درسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

ماده 6 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد.

تبصره 1 :

 در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.

تبصره 2 :

دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند نمی توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند. این دانشجویات باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.

فصل چهارم

حضور وغیاب

ماده 7 :

حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره :

در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس ، بیش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه ، موجه تشخیص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود.

ماده 8 :

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.

تبصره :

در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر موسسه ، موجه تشخیص داده شود . درس مزبور حذف می شود.

فصل پنجم

طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 9 :

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.

طوره دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است.

تبصره 1 :

کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند.

تبصره 2 :

چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهای درسی را در یک نیمسال تحصیلی ارائه دهد ، به نسبت کسرواحدهای ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده می شود. در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.

ماده 10 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی ، با کسب موافقت دانشگاه ، از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1 :

مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2 :

درخواست مرخصی باید قبل از شروع نامنویسی در هر نیمسال تحصیلی به موسسه مربوط تسلیم و موافقت آن موسسه کسب گردد. موافقت موسسه با مرخصی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

تبصره 3 :

در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت موسسه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 11 :

دانشجو می تواند به هر دلیل ، از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف موسسه تسلیم نماید. چانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد ، آن موسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید.

تبصره :

دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. به هر حال صدور هرگونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو ، با موسسه ذیربط است.

فصل ششم

ارزشیابی

ماده 12 :

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ، 12 است.

تبصره 1 :

اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد ، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره 2 :

در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست. نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد ، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

ماده 13 :

میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسی ارشد ، در هر نیمسال تحصیلی ، نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از دامه تحصیل محروم می شود.

تبصره :

نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

ماده 14 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد. در غیر این صورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

تبصره 1 :

دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره ، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است ، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل ، فارغ التحصیل شود.

به استناد بخشنامه شماره 169/113 مورخ 8/2/78 تبصره 3 ماده 14 حذف و جمله زیر به آخر تبصره 1 این ماده افزوده می شود . دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده کنند ، از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی کنند.

فصل هفتم

پایان نامه

ماده 15 :

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است ، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق و تتبع بپردازد.

ماده 16 :

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی ، از اعضای هیات علمی موسسه یا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

تبصره 1 :

چنانچه استاد راهنما ، خارج از موسسه آموزش عالی انتخاب می شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.

تبصره 2 :

در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد ، استاد راهنما می توان با تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته موسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد.

ماده 17 :

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند.

موضوع پایان نامه پس از تائید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.

ماده 18 :

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می شود.

ماده 19 :

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی با متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه صورت می گیرد.

ماده 20 :

پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد. و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب

نمره از 14 تا 16 : خوب

نمره از 12 تا 14 : قابل قبول

نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول

ماده 21 :

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال ( های ) بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 22 :

در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران ، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. به استناد بخشنامه شماره 169/113 مورخ 8/2/78 دانشجویانیکه در فرصتهای تعیین شده نتوانند ، از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی کنند.

به استناد بخشنامه شماره 169/113 مورخ 8/2/78 تبصره زیر جایگزین تبصره ماده 22 می شود.

تبصره :

به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل بار می ماند فقط یک گواهی اعطاء می شود که این دانشجو چه دروسی را در چند واحد با چه نمره ای گذرانده است.

فصل هشتم

سایر مقررات

ماده 23 :

انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

ماده 24 :

در صورتی که ارائه برخی از دروس ، در یک رشته و در یک زمان معین ، در موسسه مبداء ، ممکن نباشد ، دانشجو می تواند ، آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی ، در یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند. در این حال کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک موسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

ماده 25 :

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 8 فصل و 25 ماده و 23 تبصره در دویست و نودویکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 25/10/1373 به تصویب رسید. این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 74-1373 در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور لازم اجراست. و از تاریخ ابلاغ آن ، آیین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد. دانشجویان ورودی سال های قبل از سال تحصیلی 74-1373 نیز می توانند با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی موسسه وضعیت خود

  تعداد نمایش : 4454 بار

QR

تماس با دانشگاه

جزیره کیش ، بلوار سنائی، میدان سازمان منطقه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش - کد پستی 7941775883

شماره تماس : 07644422720 - شماره فکس : 07644423957

جهت هرگونه ارتباط تلفنی و یا ایمیل با دفتر پژوهش به سامانه Defa.iaukish.ir مراجعه نمایید .

پست الکترونیکی : Info[@]IaukishInt.Ac.Ir

دسترسی سریع

  مدارک لازم جهت ثبت نام

  سرفصل و چارت دروس

  سازمان منطقه آزاد کیش

  سامانه قدیم دانشگاه